Skip to content

Bình Định: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý

(10/29/2018)

 

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3062/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc tỉnh.

Theo đó, cùng với quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công do UBND tỉnh ban hành thì quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi tỉnh quản lý được công bố theo Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Tại địa điểm Sở Tài chính Bình Định sẽ thực hiện 22 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý công sản bao gồm: (i) Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải thành lập dự án đầu tư; (ii) Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (iii) Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công; (iv) Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; (v) Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước; (vi) Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; (vii) Quyết định điều chuyển tài sản công; (viii) Quyết định bán tài sản công; (ix) Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; (x) Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công; (xi) Quyết định thanh lý tài sản công; (xii) Quyết định tiêu hủy tài sản công; (xiii) Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; (xiv) Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công; (xv) Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê; (xvi) Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết; (xvii) Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc; (xviii) Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án; (xix) Mua quyển hóa đơn; (xx) Mua hóa đơn lẻ; (xxi) Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản; (xxii) Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công.

Tại địa điểm Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện sẽ thực hiện 15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý công sản bao gồm: (i) Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải thành lập dự án đầu tư; (ii) Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (iii) Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công; (iv) Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước; (v) Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định điều chuyển tài sản công; (vi) Quyết định bán tài sản công; (vii) Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; (viii) Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công; (ix) Quyết định thanh lý tài sản công; (x) Quyết định tiêu hủy tài sản công; (xi) Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; (xii) Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công; (xiii) Mua quyển hóa đơn; (xiv) Mua hóa đơn lẻ.

Tại địa điểm Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã sẽ thực hiện 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý công sản bao gồm: (i) Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải thành lập dự án đầu tư; (ii) Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công; (iii) Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (iv) Quyết định thanh lý tài sản công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2018./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính