Skip to content

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018

(1/14/2019)

 

  Ngày 09/01/2019, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 455/BTC-QLCS gửi các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018.

  Theo đó, căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018); căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

  Thứ nhất, nội dung báo cáo, thời hạn báo thực hiện theo quy định tại Điều 130, Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Mẫu báo cáo, phạm vi tài sản báo cáo được thực hiện theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009, Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính và được kết xuất từ Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước hiện hành. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

  Thứ hai, ngoài các nội dung báo cáo nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật các nội dung triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và tình hình quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản công trên tài khoản tạm giữ thuộc phạm vi quản lý: Số tiền nộp tài khoản tạm giữ (trung ương/địa phương); Chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản công đã chi trả từ tài khoản tạm giữ (trung ương/địa phương); Số tiền đã nộp nhân sách nhà nước (trung ương/địa phương)./.

  Theo Cục quản lý công sản – Bộ Tài chính