Skip to content

Kon Tum: Quy định thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

(1/17/2019)

 

  Ngày 13/12/2018, HĐND tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND quy định thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh, theo đó:

  Theo đó, thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương quy định như sau:

  (1) Giám đốc Sở Tài chính quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản (trừ bất động sản và xe ô tô các loại) do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản;

  (2) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản (trừ bất động sản và xe ô tô các loại và tài sản khác có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản) do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có giá trị dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản;

  (3) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản (trừ bất động sản và xe ô tô các loại) do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

  Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện bị giải thể do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giải thể theo ủy quyền.

  Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án đối tác công tư đối với trường hợp cơ quan ký hợp đồng dự án thuộc địa phương quản lý do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án đối tác công tư do các cơ quan cấp huyện ký hợp đồng dự án.

  Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

  (1) Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu có giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 vụ việc;

  (2) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu có giá trị dưới 100 triệu đồng/01 vụ việc do người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình quyết định tịch thu;

  (3) Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do người có thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã quyết định tịch thu có giá trị dưới 500 triệu đồng/ 01 vụ việc (trừ trường hợp phương tiện vi phạm hành chính là ô tô và phương tiện tham gia giao thông không được quy định tại khoản 4 Điều 7 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh).

  Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu:

  (1) Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng của vụ án, tài sản của người kết án bị tịch thu theo quy định của pháp luật do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh chuyển giao trong trường hợp giá trị vật chứng của một vụ án, giá trị tài sản của người bị kết án bị tịch thu từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng (trừ vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu là bất động sản, xe ô tô các loại và phương tiện tham gia giao thông được quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh);

  (2) Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng của vụ án, tài sản của người kết án bị tịch thu theo quy định của pháp luật do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp cấp huyện chuyển giao trong trường hợp giá trị vật chứng của một vụ án, giá trị tài sản của người bị kết án bị tịch thu dưới 500 triệu đồng (trừ vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu là bất động sản, ô tô các loại và phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh).

  Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy, di sản không có người nhận thừa kế:

  (1) Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy, di sản không có người nhận thừa kế đối với các tài sản, di sản không phải là bất động sản mà tổng giá trị của tài sản dưới 500 triệu đồng (trừ tài sản là ô tô các loại và phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh; phương tiện tham gia giao thông đường thủy);

(2) Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án xử lý tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy, di sản không có người nhận thừa kế đối với: Tài sản là phương tiện tham gia giao thông được quy định tại khoản 4 Điều 7 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh; Bất động sản vô chủ, di sản là bất động sản không có người thừa kế có giá dưới 01 tỷ đồng; Tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm do cơ quan thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện tìm được có giá dưới 01 tỷ đồng (trừ tài sản là ô tô các loại và phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh).

  Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/12/2018./.

Theo Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính