Skip to content

Bắc Giang: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý

(1/31/2019)

 

  Ngày 19/12/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

  Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức (các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh; cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã) và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang như sau:

  Diện tích tối đa (là diện tích thông thủy không bao gồm diện tích phòng chờ, vệ sinh, hành lang và diện tích phụ trợ khác) của Hội trường lớn các cấp: (i) Cấp tỉnh (Văn phòng UBND và HĐND tỉnh) là 1.500 m2; (ii) Cấp huyện (Văn phòng UBND và HĐND huyện) là 1.000 m2; (iii) Cấp xã (Văn phòng UBND và HĐND) là 400 m2.

  Diện tích tối đa (là toàn bộ diện tích thông thủy) của Diện tích tiếp dân các cấp: (i) Cấp tỉnh (Văn phòng UBND và HĐND tỉnh) là 900 m2; (ii) Cấp huyện (Văn phòng UBND và HĐND huyện) là 100 m2; (iii) Cấp xã (Văn phòng UBND và HĐND) là 20 m2; (iv) Các Sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập là 20 m2.

  Diện tích tối đa (là toàn bộ diện tích thông thủy) của Bộ phận Một cửa các cấp: (i) Cấp tỉnh (Văn phòng UBND và HĐND tỉnh) là 1.300 m2; (ii) Cấp huyện (Văn phòng UBND và HĐND huyện) là 200 m2; (iii) Cấp xã (Văn phòng UBND và HĐND) là 80 m2.

  Diện tích tối đa (là toàn bộ diện tích thông thủy) của Diện tích quản trị hệ thống công nghệ thông tin các cấp: (i) Cấp tỉnh (Văn phòng UBND và HĐND tỉnh) là 100 m2; (ii) Cấp huyện (Văn phòng UBND và HĐND huyện) là 40 m2; (iii) Cấp xã (Văn phòng UBND và HĐND) là 24 m2; (iv) Các Sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập là 24 m2.

  Đối với diện tích khác phụ vụ nhiệm vụ đặc thù và kho chuyên ngành của cơ quan, tổ chức và đơn vị (nếu có), căn cứ nhu cầu thực tế cơ quan, tổ chức, đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án sau khi có văn bản xin ý kiến và được Sở Tài chính tham gia về nhu cầu xây dựng; Sở Xây dựng tham gia về diện tích sử dụng.

  Phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập:

  Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) sau khi có xin ý kiến và được Sở Tài chính tham gia về nhu cầu; Sở Xây dựng tham gia về diện tích sử dụng.

  Đối với diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tọa thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019./.