Skip to content

Đà Nẵng: Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

(2/15/2019)

 

  Ngày 24/01/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê; theo đó:

  Phạm vi và đối tượng áp dụng của Quyết định này quy định tài sản được xác định là tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

  Quyết định này quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 01 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (hoặc 01 loại tài sản).

  Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị sự nghiêp công lập thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện Quyết định này.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính