Skip to content

Quảng Trị: Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh

(3/8/2019)

 

  Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh.

  Theo đó, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một lần đối với các trường hợp được quy định như sau:

  Đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ đối với Dự án đầu tư thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, Dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, Dự án đầu tư thuộc ngành nghề còn lại tại thành phố Đông Hà lần lượt là 0,75%; 0,85%; 1,2%; tại thị xã Quảng Trị lần lượt là 0,70%; 0,80%; 1,1%; tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (các huyện trừ huyện Hướng Hóa, Đakrong và huyện Đảo Cồn Cỏ và các đảo thuộc tỉnh) lần lượt là 0,55%; 0,65%; 0,85%; tại địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn lần lượt là 0,5%; 0,6%; 0,75%.

  Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với các Dự án đầu tư nêu trên là 0,5%.

  Đất khu công nghiệp, khu chế xuất (được thành lập theo quy định của Chính phủ được áp dụng ưu đãi đầu tư như địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn) đối với Dự án đầu tư thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, Dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, Dự án đầu tư thuộc ngành nghề còn lại tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Khu công nghiệp Quán Ngang lần lượt là 0,5%; 0,65%; 0,85%.

  Đất khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ được áp dụng ưu đãi đầu tư như địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) đối với Dự án đầu tư thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, Dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, Dự án đầu tư thuộc ngành nghề còn lại tại Khu kinh tế Đông Nam, Khu thương mại Lao Bảo là 0,5%.

  Đơn giá thuê đất đối với đất được nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) được quy định như sau: Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất bằng 20% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê bằng 20% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính