Skip to content

Đồng Nai: Phân công và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh

(3/11/2019)

 

  Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định về việc phân công và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; theo đó:

  Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước theo đề nghị của cơ quan nhà nước hoặc yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao, mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê tài sản nhà nước; các gói mua sắm thiết bị trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ nguồn ngân sách nhà nước đối với tài sản có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên.

  Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định định giá nhà nước và thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước theo đề nghị của cơ quan nhà nước hoặc yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao, mua, bán, thanh lý, cho thuê, đi thuê tài sản nhà nước; các gói mua sắm thiết bị trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ nguồn ngân sách nhà nước đối với tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng.

  Tài sản nhà nước có giá trị lớn quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá là từ 300 triệu đồng trở lên.

  Quy định về thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước như sau:

  Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước cấp tỉnh được thành lập, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Tài chính; Thành viên Hội đồng bao gồm: Đại diện bộ phận chuyên môn về quản lý giá của Sở Tài chính, đại diện đơn vị có tài sản thẩm định giá, các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định, căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá.

  Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước cấp huyện được thành lập, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; Thành viên Hội đồng bao gồm: Đại diện bộ phận chuyên môn về quản lý giá của Phòng Tài chính – Kế hoạch, đại diện đơn vị có tài sản thẩm định giá, các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định, căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá.

  Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước do các sở, ban, ngành cấp tỉnh được thành lập, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo sở, ban, ngành; Thành viên Hội đồng bao gồm: Đại diện bộ phận chuyên môn về quản lý giá hoặc tài chính , kết toán của sở, ban, ngành, đại diện đơn vị có tài sản thẩm định giá, các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định, căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá.

  Thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước thường xuyên quy định như sau:

  - Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước được thành lập ở cấp tỉnh và cấp huyện.

  - Thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước thường xuyên cấp tỉnh như sau: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Tài chính; Ủy viên Hội đồng gồm: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

  Tùy theo tính chất, đặc điểm tài sản cần thẩm định giá, Chủ tịch Hội đồng được quyền triệu tập các ủy viên quy định nêu trên để tham gia Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước cấp tỉnh.

  Tùy theo tình hình thực tế, Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng

thẩm định giá tài sản nhà nước thường xuyên cấp huyện.

  Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá: Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước phải có ít nhất một thành viên đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá hoặc đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính.

  Về quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước, thành viên của Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính