Skip to content

Đà Nẵng: Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao

(3/15/2019)

 

  Ngày 14/02/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

  Theo đó, mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao là 1%/năm.

  Đơn giá trả tiền thuê đất hàng năm được xác định bằng mức tỷ lệ phần trăm (%) quy định nêu trên nhân (x) giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất.

  Trong đó: Mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định nêu trên (1%/năm); Giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (bằng giá đất theo mục đích sử dụng đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng được quy định tại Bảng giá đất nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất do UBND thành phố ban hành tại thời điểm tính tiền thuê đất hàng năm).

  Điều chỉnh đơn giá thuê đất: Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được ổn định 5 năm tính từ thời điểm được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng ký hợp đồng cho thuê đất. Hết thời gian ổn định, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng điều chỉnh lại đơn giá thuê đất để áp dụng cho thời gian ổn định tiếp theo theo chính sách và giá đất tại thời điểm điều chỉnh.

  Căn cứ mức tỷ lệ phần trăm (%) quy định nêu trên, hệ số điều chỉnh giá đất do UBND thành phố quy định hàng năm, Bảng giá đất do UBND thành phố quy định, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng xác định tiền thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính