Skip to content

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

(5/16/2019)

 

 

Sáng ngày 16/5/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tham dự Hội nghị, có Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương; Lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên của cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công của các Bộ, cơ quan Trung ương; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo Sở và các cán bộ quản lý tài sản công của 12 địa phương tại đầu cầu Hà Nội và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Lãnh đạo Sở Tài chính và các cán bộ quản lý tài sản công của Sở Tài chính; đại diện các Sở: Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại đầu cầu 51 địa phương.

D:\WEB\NĂM 2019\BÀI VIẾT\Baiviet 2019\T5\M95A2638 copy.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Chủ trì hội nghị cho biết: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 Nghị định, 03 Quyết định, trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành 08 Thông tư hướng dẫn. Ngoại trừ Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho các Hợp đồng BT Chính phủ đang xem xét để ban hành, cho đến nay, tất cả văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được ban hành đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện.

D:\WEB\NĂM 2019\BÀI VIẾT\Baiviet 2019\T5\M95A2667 (2).jpg

Ông La Văn Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Triển khai luật, đã có 11 Bộ, ngành ở trung ương và 62 địa phương đã ban hành văn bản về phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; 12 Bộ, ngành và 32 địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dung; tạo ra sự đồng bộ chung trong việc thực thi quy định pháp luật.

Trong năm qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất, tạo điều kiện cho các đơn vị trong việc bố trí trụ sở làm việc cũng như rà soát các cơ sở nhà, đất để xây dựng phương án cổ phần hóa đối với các các doanh nghiệp nhà nước chặt chẽ, đúng quy định. Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, tạo điều kiện cho các đơn vị truy cập vào hệ thống để quản lý tài sản của mình, đồng thời đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách cho các cơ quan, đơn vị.

Việc quản lý tài sản công theo luật mới đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có những kết quả bước đầu quan trọng.

D:\WEB\NĂM 2019\BÀI VIẾT\Baiviet 2019\T5\M95A2648 copy.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy cũng có một số vấn đề cần được tập trung trao đổi để hoàn thiện, cụ thể là: (i) Việc phân cấp quản lý tài sản công cần được phân cấp mạnh hơn nữa, trong đó đề cao vai trò của các Bộ, ngành, địa phương trong việc quyết định phương án xử lý, kể cả việc quyết định bán đấu giá tài sản; (ii) Một số quy định chưa được rõ về phạm vi điều chỉnh cũng như đối tượng áp dụng, đặc biệt là việc sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có trên 50% vốn của nhà nước; (iii) Việc ban hành các tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng của một số Bộ ngành như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động, thương binh và xã hội chậm, từ đó đã có những khó khăn nhất định trong việc thực hiện ở các đơn vị cơ sở; (iv) Việc sắp xếp cơ sở nhà, đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp cũng cần quy định rõ hơn để đồng thời đẩy nhanh tiền độ thực hiện.

Theo đó, tại Hội nghị Thứ trưởng đề nghị các Bộ, các địa phương đánh giá để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện, nhằm phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời phòng tránh các biểu hiện tiêu cực, thất thoát tài sản.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11h30 cùng ngày./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính