Skip to content

Mới có 10 đơn vị ban hành thẩm quyền phê duyệt cho thuê tài sản công

(7/19/2019)

Đến nay mới có Bộ Tài chính và 9 địa phương ban hành quy định của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh về tài sản có giá trị lớn để phân định thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Đó là các tỉnh: Lào Cai, Nam Định, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Tiền Giang, Bình Định, Thừa Thiên Huế, TP. Hồ Chí Minh.

Có 9 địa phương đang xây dựng dự thảo; 2 địa phương đang xin ý kiến dự thảo; 2 địa phương đang trình UBND tỉnh; 37 địa phương chưa thực hiện.

Tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định: “Tài sản có giá trị lớn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56, điểm a khoản 2 Điều 57 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với loại tài sản và chức năng, nhiệm vụ, năng lực của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý".

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện nay, một số bộ, ngành, địa phương chưa tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Minh chứng là đến nay, một số bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền để thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Trong đó, một số bộ, ngành, địa phương tiếp tục sử dụng quy định phân cấp đã ban hành trước thời điểm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành. Điều này có thể dẫn đến sai thẩm quyền khi quyết định mua sắm, thuê, sử dụng, xử lý tài sản công, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam