Skip to content

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

(7/30/2019)

 

   Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

  Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực trên là 01 năm. Riêng các hành vi vi phạm hành chính đối với tài sản công là nhà, đất và tài sản có kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thì thời hiệu xử phạt là 02 năm.

  Các hình thức xử phạt bao gồm: Cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong quản lý, sử dụng tài sản công, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước là 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn vị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

  Phạt tiền tối đa 50 triệu đồng trong các trường hợp: (i) Đầu tư, mua sắm tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; (ii) Tặng cho tài sản công không đúng mục đích (sử dụng tài sản công để làm quà tặng vi phạm Quy chế tặng quà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành); (iii) Tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên và tài sản là trụ sở làm việc, cơ quan hoạt động sự nghiệp, xe ô tô đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật nhưng không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản dẫn đến tài sản bị hư hỏng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự…

  Phạt tiền tối đa 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô trong các trường hợp: (i) Giao, sử dụng không đúng mục đích; (ii) Cố ý làm hư hỏng tài ản công nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; (iii) Chiếm đoạt tài sản công mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; (iv) Sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi không có quyết định phê duyệt Đề án của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; (v) Sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sai mục đích so với Đề án của cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; (vi) Trường hợp bán, điều chuyển, thanh lý tài sản khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; (vii) Không thực hiện thẩm định giá để làm căn cứ xác định giá khởi điểm khi xử lý tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức bán; không thực hiện bán đấu giá tài sản đối với những trường hợp theo quy định của pháp luật phải thực hiện bán đấu giá…

  Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

  Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 5 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về việc đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản công.

  Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính