Skip to content

Gia Lai: Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

(9/5/2019)

  Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; theo đó:

Thẩm quyền quyết định giao tài sản cho tổ chức chủ trì quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP: (i) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao tài sản là: Nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác có động cơ (trừ xe mô tô, xe gắn máy); (ii) Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định giao tài sản đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, trừ trường hợp quy định nêu trên.

Thẩm quyền quyết định bán tài sản trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP: (i) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bán tài sản là: Nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác có động cơ (trừ xe mô tô, xe gắn máy); (ii) Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định bán tài sản đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, trừ trường hợp quy định nêu trên.

Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP: (i) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chuyển tài sản là: Nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác có động cơ (trừ xe mô tô, xe gắn máy); (ii) Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định điều chuyển tài sản đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nội bộ của sở, ngành và địa phương, trừ trường hợp quy định nêu trên.

Thẩm quyền quyết định bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản quy định tại các điểm b, c, và d khoản 4 Điều 7 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP: (i) Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản là: Xe ô tô, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác có động cơ (trừ xe mô tô, xe gắn máy); Quyết định bán, thanh lý tài sản là: Nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất; Quyết định tiêu hủy tài sản là nhà; (ii) Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, trừ trường hợp quy định nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính