Skip to content

Hải Phòng: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các huyện thành phố năm 2019

(9/9/2019)

  Ngày 02/8/2019, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố; theo đó:

  (1) Hệ số điều chỉnh giá đất ở; đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ để xác định nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định như sau:

  Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng tại thời điểm Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND thành phố có hiệu lực: (i) Các khu đất, lô, thửa đất thuộc các đường phố, đoạn đường có mức giá đất theo Bảng giá đất tại Phụ lục số 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.14 (tại đô thị) hệ số điều chỉnh là 1,1. Riêng đối với khu vực huyện Cát Hải tại phụ lục số 7.13 hệ số điều chỉnh là 1,15; (ii) Các khu đất, lô, thửa đất thuộc các đường, đoạn đường có mức giá đất theo bảng giá đất tại Phụ lục số 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8 (tại nông thôn): hệ số điều chỉnh là 1,05.

  Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng tại thời điểm Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND thành phố có hiệu lực: (i) Các khu đất, lô, thửa đất thuộc các tuyến đường có mức giá điều chỉnh tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND cao hơn mức giá quy định tại Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0; (ii) Các khu đất, lô, thửa đất thuộc các tuyến đường có mức giá điều chỉnh tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND bằng mức giá quy định tại Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất như sau: Đối với các tuyến đường phố, đoạn đường có mức giá đất theo bảng giá đất tại Phụ lục số 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.14 (tại đô thị) hệ số điều chỉnh là 1,1. Riêng đối với khu vực huyện Cát Hải tại phụ lục số 7.13 hệ số điều chỉnh là 1,15; Đối với các tuyến đường, đoạn đường có mức giá đất theo bảng giá đất tại Phụ lục số 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 (tại nông thôn): hệ số điều chỉnh là 1,05.

  (2) Hệ số điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân được thuê đất theo quy định như sau:

  Trường hợp khi xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo (không phải chu kỳ ổn định đơn giá đầu tiên): Hệ số điều chỉnh giá đất tính bằng 1,0.

  Trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng thuê đất quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất: Hệ số điều chỉnh giá đất tính bằng 1,0.

  Trường hợp thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản sử dụng vào mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013; Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; đối với các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 26/12/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể: Trường hợp trả tiền thuê đất một lần thì hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2; Trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm thì hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0.

  Đối với các trường hợp thực hiện chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian hoặc cho một số năm, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định số tiền thuê đất được miễn bằng 1,0.

  (3)  Hệ số điều chỉnh đối với các trường hợp khác: Đối với giá đất cụ thể xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh không thuộc nội dung nêu trên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định làm căn cứ xác định giá đất cụ thể cho từng dự án, trình UBND thành phố phê duyệt, từng trường hợp đảm bảo không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất đã được quy định tại Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.