Skip to content

Hòa Bình: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính

(9/13/2019)

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính; theo đó:

  Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, bao gồm: (i) Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (ii) Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước; (iii) Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên; (iv)   Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu.

  Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Công sản công bố tại Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình như: Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng; Thủ tục hành chính về chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả các khoản chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuân viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước…

  Các thủ tục hành chính mới ban hành được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kể từ ngày 05/8/2019, trong đó:

  - Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trong tháng 8/2019.

  - Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.