Skip to content

Xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

(10/17/2019)

Xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn có liên quan; trên cơ sở đó, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn đến các đơn vị và tổ chức triển khai Luật đạt kết quả bước đầu quan trọng. Ngày 16/5/2019, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị trực tuyến để sơ kết 01 năm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 9108/VPCP-KTTH ngày 08/10/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản ngày 14/10/2019 gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Chỉ thị này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính