Skip to content

Sửa đổi cách tính thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

(2/18/2020)

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC (Thông tư số 45) quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Cụ thể, tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45 được sửa đổi, bổ sung như sau: Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản.

Trường hợp đấu giá tài sản không thành thì người có tài sản đấu giá thỏa thuận thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản các chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản và thù lao dịch vụ đấu giá tối đa không vượt mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành.

Như vậy, dự thảo thông tư đã sửa đổi cách tính thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Theo quy định hiện nay, thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ mà người có tài sản đấu giá trả cho tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành hoặc đấu giá không thành, người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Dự thảo thông tư đã thay thế 2 phụ lục tại Thông tư số 45 bằng 2 phụ lục khác.

Đối với các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45 cho đến khi kết thúc hợp đồng./.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam