Skip to content

Bộ Tài chính: Triển khai kế hoạch thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020

(3/10/2020)

  Ngày 18/02/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 209/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; theo đó:

  Để tăng cường chức năng quản lý nhà nước về tài sản công, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Quản lý công sản chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

  1. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật;

  2. Rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản có phát sinh vướng mắc trong thực tế. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước;

  3. Đôn đốc, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo;

  4. Tham gia ý kiến theo thẩm quyền với các Bộ, cơ quan trung ương trong việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích nhà làm việc chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng);

  5. Tiếp tục thực hiện Dự án nâng cấp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công để từng bước cập nhật, quản lý thông tin của tất cả các tài sản công được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; nghiên cứu, xây dựng Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công để thực hiện các giao dịch về tài sản (như: bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản, cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng,...) đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý, xử lý tài sản công;

  6. Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục Quản lý công sản, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tiếp tục thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công theo hướng chuyên nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý;

  7. Đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp thực hiện theo thẩm quyền việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô...);

  8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công của các Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2020./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính