Skip to content

Hải Phòng: Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

(3/12/2020)

Ngày 06/02/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Đồng thời, UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, cụ thể: (1) Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng; ban hành quyết định về tài sản có giá trị lớn phù hợp với loại tài sản và chức năng, nhiệm vụ, năng lực của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý; thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định; (2) Các Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực phụ trách; (3) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá trị tài sản, xử lý tài sản khi thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp; (4) Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; (5) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng danh mục nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường; (6) Sở Xây dựng chủ trì xây dựng danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tổ chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý tài sản công hiệu quả và đúng quy định; thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

UBND thành phố xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.