Skip to content

Quảng Nam: Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

(3/20/2020)

  Ngày 08/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

  Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Quản lý, sử dụng tài sản công; Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của đơn vị của đơn vị sự nghiệp công lập để ban hành theo thẩm quyền quy định tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh; Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoàn thành trong quý I/2020; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công theo quy định của pháp luật; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức đơn vị; tổ chức quản lý sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công cho thuê, liên doanh, liên kết, bán chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, … theo quy định của pháp luật; Đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công; thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chỉnh lý, quản lý thông tin của tất cả các tài sản công được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; từng bước sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy.

  Sở Giáo giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan thực hiện việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường thủy nội địa, đường bộ) hiện có để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 và Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ.

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan thực hiện việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hiện có để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

  Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; chỉ đạo đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích…). Việc quản lý, sử dụng tài sản công sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm.

  Ngoài ra, Chỉ thị cũng đề nghị: Cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài phát huy vai trò công tác thông tin truyền thông; tích cự tham gia phát hiện, góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời động viên, khen thưởng những điển hình tốt trong công tác bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công;  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính