Skip to content

Đôn đốc việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất để phục vụ công tác cổ phần hóa

(3/23/2020)

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung công việc để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các doanh nghiệp trong Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 (gồm 93 doanh nghiệp) thực hiện rà soát tình hình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ để xử lý như sau: (i) Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp trong Danh mục khẩn trương lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tổ chức thực hiện các nội dung khác (kiểm tra hiện trạng, lấy ý kiến địa phương và các cơ quan có liên quan...) theo quy định; (ii) Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xem xét, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung khác theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; (iii) Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, chỉ đạo thực hiện phương án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến đúng thời hạn quy định về dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến để bảo đảm tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, thời hạn để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến là 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính