Skip to content

An Giang: Quy định về các định mức sử dụng đất

(3/25/2020)

Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh An Giang có Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, bao gồm quy định về định mức sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa.

Theo đó, hạn mức đất ở theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân là 200 m2 đối với đất tại các phường, 300 m2 đối với đất tại các thị trấn, 600 m2 đối với đất tại các xã. Hạn mức đất nêu trên được áp dụng để giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở (trừ trường hợp giao đất do trúng đấu giá quyền sử dụng đất); công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đang sử dụng đất ở nhưng hộ gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao theo quy định; làm cơ sở để xem xét thẩm định nhu cầu cho gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất; xác định hạn mức đất ở để thu tiền sử dụng đất, xem xét miễn, giảm các khoản thu có liên quan về đất đai khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và thu thuế sử dụng đất ở; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cũng tại Quy định này, việc tách thửa đất được quy định phải nhằm mục đích thực hiện các quyền của người sử dụng đất và đáp ứng điều kiện về diện tích đất tối thiểu như sau: (1) đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu là: 500 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi thủy sản, đất trồng cây lâu năm; 3.000 m2 đối với đất lâm nghiệp; (2) đối với đất ở, diện tích tối thiểu là: 35 m2 đối với đất tại các phường, 40 m2 đối với đất tại các thị trấn, 45m2 đối với đất tại các xã (ngoài ra, các thửa đất sau khi tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông hiện hữu và có kích thước của cạnh tiếp giáp đảm bảo theo quy định); (3) đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì việc tách thửa để đầu tư dự án hoặc không để đầu tư dự án phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/3/2020 và thay thế Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh An Giang quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính