Skip to content

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(4/27/2018)

 

 

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

cơ quan khác ở Trung ương;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21/6/2017; thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thay thế Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ).

Đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định và gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 18/5/2018 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

(Bản dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản nhà nước - www.taisancong.vn).

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLCS (96)

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đã ký

 

Trần Xuân Hà


Ý kiến đóng góp
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Fax
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
File đính kèm

Các tin khác