Skip to content

Trường Đại học Trà Vinh: Công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán


THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

 

  

Căn cứ Công văn số 231/UBND-KT ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết;

Căn cứ Công văn số 347/STC-QLG&CS ngày 21/02/2019 của Sở tài chính tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn thực hiện liên doanh, liên kết;

  Trường Đại học Trà Vinh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, như sau:

  1. Địa điểm thực hiện: Tại tòa nhà Khu thực hành Y khoa thuộc Khu I Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh.

  2. Tài sản liên doanh, liên kết:

Trường sử dụng Phòng máy CT Scaner hiện có (diện tích phòng là 64,8 m2, bao gồm phòng đặt máy, phòng chuẩn bị, phòng chờ bệnh nhân và phòng trả kết quả) để liên doanh, liên kết.

  3. Phương án liên doanh, liên kết:

- Tổng giá trị liên doanh, liên kết (dự kiến): 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

Chi phí này bao gồm tất cả các chi phí phục vụ việc liên kết: giá trị hệ thống thiết bị, máy móc, phần mềm; chi phí cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng sản xuất và quy định của Nhà nước; chi phí vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu thiết bị; chi phí đào tạo bác sĩ, kỹ thuật viên vận hành khai thác thiết bị,...để thiết bị đưa vào hoạt động có hiệu quả theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng sản xuất.

4. Hình thức liên doanh, liên kết: không thành lập pháp nhân mới, Trường Đại học Trà Vinh và đối tác thực hiện liên doanh, liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng.

a. Trường Đại học Trà Vinh:

- Trường góp 30% giá trị liên kết: 30%x12.000.000.000 đồng = 3.600.000.000 đồng.

- Sử dụng tài sản nêu tại mục 2 thực hiện liên doanh, liên kết

- Chịu trách nhiệm về đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên sẽ được đào tạo vận hành khai thác thiết bị; thương hiệu, nhân lực, chuỗi dịch vụ của Bệnh viện để khai thác, vận hành thiết bị.

* Trường sẽ không đầu tư hoặc góp thêm bất kỳ tỷ lệ nào khác khi phát sinh.

b. Đối tác thực hiện liên doanh, liên kết:

- Góp 70% giá trị liên kết: 70%x12.000.000.000 đồng = 8.400.000.000 đồng.

- Đầu tư hệ thống thiết bị chụp cắt lớp điện toán CT 32 lát cắt; Cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng sản xuất và quy định của Nhà nước; Vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu thiết bị; Đào tạo bác sĩ, kỹ thuật viên vận hành khai thác thiết bị, đọc kết quả hình ảnh chụp từ thiết bị theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng sản xuất; Chi phí khấu hao (thiết bị, nhà).

- Đầu tư Phần mềm và phần cứng của Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS).

5. Phương án tài chính của việc liên doanh, liên kết:

- Căn cứ vào tỷ lệ góp vốn, tài sản, mức độ tham gia của các bên, đảm bảo thu hồi được các chi phí của các bên đã chi trong quá trình thực hiện hoạt động liên doanh liên kết.

- Tổng lợi nhuận thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết sau khi đã trừ các chi phí chung: Chi phí điện nước, vệ sinh, kiểm định liều tia và các chi phí hậu cần khác; Chi phí hóa chất và vật tư tiêu hao; Chi phí khấu hao (thiết bị, nhà); Chi phí nhân sự vận hành, khai thác thiết bị; Quỹ dự phòng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ kiện; tiền thuê đất, sẽ được phân chia theo tỷ lệ sau:

+ Thương hiệu Trường: 20% tổng lợi nhuận từ hoạt động khai thác hệ thống Máy CT Scaner (cố định suốt trong thời gian khai thác, vận hành hệ thống).

+ Tỷ lệ phân chia lợi nhuận 80% tổng lợi nhuận còn lại:

 

Thời gian

Đối tác liên doanh, liên kết (%)

Trường Đại học Trà Vinh (%)

Năm thứ 1 - 5

80

20

Từ năm thứ 5-10

Trong trường hợp nhà đầu tư hoàn vốn sau 5 năm, tỷ lệ phân chia giữa Đối tác liên doanh, liên kết và trường Đại học là 50%-50%

6. Các Tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện doanh, liên kết:

- Năng lực, kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết: Đã và đang hợp tác liên doanh liên kết máy CT-Scanner lát cắt; Hỗ trợ chuyên môn đọc kết quả Mri và CT; Hỗ trợ chuyên môn và điều phối bác sĩ siêu âm;...tại các bệnh viện, cơ sở y tế (Cung cấp các hợp đồng được công chứng làm minh chứng).

- Năng lực tài chính: Lợi nhuận dương trong 03 năm 2016, 2017 và 2018 (Cung cấp các Báo cáo tài chính được công chứng làm minh chứng).

- Đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 3. “Phương án liên doanh, liên kết” và đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 4.“Hình thức liên doanh, liên kết” và Mục 5. “Phương án tài chính của việc liên doanh, liên kết”.

- Các tiêu chí khác phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do đơn vị có tài sản công quyết định.

II. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết:

1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện doanh, liên kết: Từ ngày .........../02/2019 đến 10 giờ 00 ngày .........../3/2019, tại Phòng Quản trị - Thiết bị Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh.

2. Thời gian nộp hồ sơ liên doanh, liên kết lúc 10 giờ 00 ngày .........../3/2019 tại Phòng Quản trị - Thiết bị Trường Đại học Trà Vinh.

III. Nội dung của hồ sơ liên doanh, liên kết bao gồm:

- Đơn xin thực hiện liên doanh liên kết.

- Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện doanh, liên kết nêu tại “Tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện doanh, liên kết”.

- Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết.

- Hồ sơ gồm 05 bộ (01 bộ gốc và 04 bộ sao).

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Phòng Quản trị - Thiết bị tại Khu I - Trường Đại học Trà Vinh; Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh. Số điện thoại: 0294.3855.246 (159).