Skip to content

Chính sách thuê đất và chính sách miễn giảm tiền thuê đất

(4/19/2015)

Câu hỏi:

Kính gửi: Bộ Tài chính.Đơn vị tôi là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Sau khi nghiên cứu về chính sách giá thuê đất và chính sách miễn giảm tiền thuê đất theo: - Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (NĐ 46) - Nghị quyết 02/2013/NQ-CP ngày 7/1/2013 (NQ 02) Chúng tôI thấy có vấn đề chồng lấn về thời gian và không biết chính sách của chính phủ theo văn bản nào cho đúng. Lấy ví dụ cụ thể: Doanh nghiệp nằm trong trường hợp phải điều chỉnh giá thuê đất cho kỳ ổn định tiếp theo trên cơ sở NĐ46 kể từ 1/7/2014 mà sau khi tính tiền thuê đất cả năm 2014 tăng gấp 5-6 lần năm 2010 (Nửa năm 2014 áp giá theo NĐ 121/2010/NĐ-CP, nửa năm còn lại áp giá theo NĐ 46). Doanh nghiệp có là đối tượng được xét giảm tiền thuê đất năm 2014 về mức 2 lần giá thuê đất 2010 không? Xin BTC giảI đáp: - Nếu là đối tượng được giảm tiền thuê đất cả năm 2014 theo NQ 02 (Theo điểm đ khoản 2 mục I) có nghĩa là NQ 02 có hiệu lực cho cả năm 2014. - Nếu không là đối tượng được giảm tiền thuê đất cả năm 2014 vì phảI áp dụng NĐ 46 thì NQ 02 tự động được hiểu là chỉ áp dụng cho nửa năm 2014. Kính đề nghị BTC hướng dẫn chi tiết trường hợp trên.

(chienngoc56@gmail.com )

Trả lời:

Xem file đính kèm tại đây

Các tin khác