Skip to content

CQ tôi thuê Tổ chức bán đấu giá QSD đất. Hợp đồng thuê bán gồm có nhiều lô đất nhưng đấu giá thành chỉ một phần

(4/19/2015)

Câu hỏi:

CQ tôi thuê Tổ chức bán đấu giá QSD đất. Hợp đồng thuê bán gồm có nhiều lô đất nhưng đấu giá thành chỉ một phần. Theo khoản 4 Điều 13 Thông tư 48/2012/TT-BTC thì phải xác định tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định chi phí trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Như vậy có phải CQ tôi thanh toán chi phí gồm 2 phần đấu giá thành và đấu giá không thành không? Xin cảm ơn!

(taichinhphong@yahoo.com)

Trả lời:

"Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất quy định:

“Điều 13. Chi phí dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

....3. Trường hợp việc đấu giá quyền sử dụng đất không thành thì tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, nhưng không được vượt quá mức chi phí đấu giá trong trường hợp đấu giá thành.

4. Trường hợp một hợp đồng bán đấu giá bao gồm nhiều lô đất mà có một phần đấu giá không thành thì phải xác định tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định chi phí trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Chi phí dịch vụ bán đấu giá tài sản thanh toán cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được xác định trong Biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá tài sản”.

Từ cơ sở trên, trường hợp trong hợp đồng bán đấu giá của quý đơn vị bao gồm nhiều lô đất mà có một phần đấu giá không thành thì đơn vị phải xác định ra tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm. Căn cứ vào tỷ lệ xác định nêu trên, quý đơn vị thực hiện thanh toán cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp gồm: (i) Khoản chi phí đối với phần đấu giá thành; (ii) Khoản chi phí đối với phần đấu giá không thành theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC.

Văn bản liên quan: 48/2012/TT-BTC".

 

Các tin khác