Skip to content

Kính gửi Bộ Tài chính: Theo quy định tại khoản 1, điều 7, Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/204: "Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình

(4/19/2015)

Câu hỏi:

Kính gửi Bộ Tài chính: Theo quy định tại khoản 1, điều 7, Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/204: "Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Xin được hỏi Bộ Tài chính khái niệm hộ gia đình ở đây được hiểu là những thành viên trong sổ hộ khẩu hay là các thành viên được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chủ sử dụng đất). Xin cảm ơn.

(nvkien.neu@gmail.com)

Trả lời:

Xem tệp đính kèm tại đây.

Các tin khác