Skip to content

Ở huyện A có lô hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, quyết định tịch thu do Trưởng Công an huyện ra quyết định...

(4/19/2015)

Câu hỏi:

Ở huyện A có lô hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, quyết định tịch thu do Trưởng Công an huyện ra quyết định, theo Thông tin số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010 của Bộ Tài chính thì chỉ quy định thẩm quyền quyết định giá khởi điểm và thành phần Hội đồng định giá. Nên tôi muốn hỏi thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Hội đồng định giá để xác định giá khởi điểm nhằm đưa ra bán đấu giá theo quy định là do Trưởng công an huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng định giá hay là UBND huyện ban hành quyết định thành lập Hội đồng định giá để xác định giá khởi điểm bán đấu giá.

(tranthanhphong82@gmail.com)

Trả lời:

"1. Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 159/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 0/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thì: “Việc xác định giá khởi điểm của tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu để bán đấu giá được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày ngày 15 tháng 9 năm 2010 quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản.”

2. Tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản quy định:

“5. Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước thì giá khởi điểm để bán đấu giá do Thủ trưởng cơ quan ra quyết định tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quyết định như sau:

a) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khi chuyển giao để bán đấu giá đã được xác định giá trị thì giá khởi điểm là giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chuyển giao;

b) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khi chuyển giao để bán đấu giá chưa được xác định giá trị thì giá khởi điểm do Hội đồng định giá quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này xác định.

- Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 nêu trên quy định:

“Hội đồng định giá đối với các tài sản quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư này được quy định như sau:

- Hội đồng định giá tài sản do người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu làm Chủ tịch, các thành viên khác gồm:

- Đại diện bộ phận chuyên môn của cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước;

- Đại diện Sở Tài chính (đối với tài sản do người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu ở trung ương và cấp tỉnh); Phòng Tài chính Kế hoạch (đối với tài sản do người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu ở cấp huyện, cấp xã);

- Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Trưởng Công an huyện ra quyết định tịch thu đưa ra bán đấu giá thì Trưởng Công an huyện (thủ trưởng cơ quan ra quyết định tịch thu) quyết định thành lập Hội đồng định giá để xác định giá khởi điểm để bán đấu giá.

Văn bản liên quan: 159/2014/TT-BTC

Các tin khác