Skip to content

Bộ Tài chính


Đơn vị: Bộ Tài Chính

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên:  Lê Ngọc Khoa

Chức vụ: Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Người phụ trách: Lại Thị Mai Tuyết

Chức vụ: Trưởng ban Quản lý tài sản

Điện thoại cơ quan: 0422202828

 

3. Website: www.mof.gov.vn