STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
151 59/2007/QĐ-TTg 07/05/2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
152 09/2007/QĐ-TTg 19/01/2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
153 94/2006/TT-BTC 09/10/2006 Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 9/10/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn việc thực hiện quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và c
154 170/2006/QĐ-TTg 18/07/2006 Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
155 15/2006/QĐ-BXD 02/06/2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-BXD 02/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước
156 992/2003/QĐ-BGTVT 09/04/2003 Quyết định số 992/2003/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2003 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô
157 75/2018/TT-BTC Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
( 157 Files ) |< < 16 > >|