STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
21 11/2018/TT-BTC 30/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
22 102/QĐ-BTC 24/01/2018 Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực QLCS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
23 103/QĐ-BTC 01/01/2018 Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực QLCS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
24 165/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
25 166/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định 166/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
26 50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
27 167/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định 167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
28 144/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
29 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
30 151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
( 157 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|