STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
31 129/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
32 123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
33 80/2017/TT-BTC 02/08/2017 Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/08/2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụ
34 76/2017/TT-BTC 26/07/2017 Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/07/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
35 15/2017/QH14 21/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
36 48/2017/TT-BTC 15/05/2017 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
37 35/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
38 341/2016/TT-BTC 29/12/2016 Thông tư 341/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
39 333/2016/TT-BTC 26/12/2016 Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
40 31/CT-TTg 02/11/2016 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
( 157 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|