STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
2 46/2018/NĐ-CP 14/03/2018 Nghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/03/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
3 44/2018/NĐ-CP 13/03/2018 Nghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.
4 45/2018/NĐ-CP 13/03/2018 Nghị định 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
5 43/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Nghị định 43/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.
6 165/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
7 166/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định 166/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
8 50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
9 144/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
10 31/CT-TTg 02/11/2016 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
( 52 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|