STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 209/QĐ-BTC 13/02/2018 Quyết định 209/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
2 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
3 151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
4 15/2017/QH14 21/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
5 34/2016/TT-BTC 26/02/2016 Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
6 35/2016/TT-BTC 26/02/2016 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
7 08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
8 04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
9 198/2013/TT-BTC 20/12/2013 Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
10 87/2010/TT-BTC 15/06/2010 Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc
( 11 Files ) 1 2