STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
2 167/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định 167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
3 41/2015/TT-BTC 27/03/2015 Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 về việc sửa đổi điều 9 thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của bộ tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
4 71/2014/QĐ-TTg 17/12/2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
5 39/2011/TT-BTC 22/03/2011 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/200
6 175/2009/TT-BTC 09/09/2009 Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
7 140/2008/QĐ-TTg 21/10/2008 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
8 83/2007/TT-BTC 16/07/2007 Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bọ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
9 09/2007/QĐ-TTg 19/01/2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
( 9 Files )