Bộ Tài chính xin lý 02 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 76/2017/TT-BTC, Thông tư 77/2014/TT-BTC

Tệp đính kèm

>> Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính

>> Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính