Hướng dẫn đăng thông tin trên Trang thông tin Điện tử về Tài sản công tại đây.

Phiên bản di động