Công văn 2850/BTC-QLCS ngày 14/03/2018 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018

Công văn số 3065/BTC-QLCS ngày 09/03/2016 về việc triển khai Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC

Công văn số 3065/BTC-QLCS ngày 09/03/2016 về việc triển khai Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC

Công văn số 2030/BTC-QLCS ngày 13/02/2018 về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (2/27/2018)

Công văn 15803/BTC-QLCS về việc kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017

Bộ Tài chính thông báo kết quả tập huấn và phương hướng nhiệm vụ củng cố CSDL quốc gia về TSNN

Bộ Tài chính thông báo kết quả tập huấn và phương hướng nhiệm vụ củng cố CSDL quốc gia về TSNN

Công văn số 2996/BTC-QLCS ngày 07/03/2017 về việc chốt dữ liệu CSDL quốc gia về TSNN để báo cáo Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 3

Công văn số 2996/BTC-QLCS ngày 07/03/2017 về việc chốt dữ liệu CSDL quốc gia về TSNN để báo cáo Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 3

Công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính

Công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính

Công văn số 2291/BTC-QLCS ngày 22/02/2017 về việc báo cáo tình hình quản lý sử dụng TSNN năm 2016

Công văn số 2291/BTC-QLCS ngày 22/02/2017 về việc báo cáo tình hình quản lý sử dụng TSNN năm 2016

Công văn 19039/BTC-QLCS ngày 30/12/2016 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016

Công văn 19039/BTC-QLCS ngày 30/12/2016 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016

Công văn số 17731/BTC-QLCS ngày 14/12/2016 về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 17731/BTC-QLCS ngày 14/12/2016 về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

|< < 1 2 3 4 5 >
Phiên bản di động