100% người dân nông thôn sẽ được dùng nước sạch vào năm 2045
100% người dân nông thôn sẽ được dùng nước sạch vào năm 2045. Ảnh TL

Sau 10 năm triển khai, Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 88,5% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó có 51% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế; 75% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Việc triển khai có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhiều địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, từng bước hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn…

Để tiếp tục phổ cập nước sạch cho người dân, ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu chính của Chiến lược là đến năm 2030, 65% dân số được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 100% hộ gia đình, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến năm 2045, 100% người dân được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững; 50% điểm dân cư nông thôn có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt…

Với việc công bố Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ NN&PTNN cho biết, trong giai đoạn tới, bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương để tổ chức thực hiện Chiến lược. Trong đó, tập trung vào việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội rà soát, sửa đổi bổ sung chính sách tín dụng về cấp nước sạch và VSNT…

Bộ NN&PTNT mong muốn các Bộ: Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp trong quá trình thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. Cố gắng khắc phục ­các tồn tại, hạn chế của việc triển khai Chiến lược giai đoạn trước. Lồng ghép các nội dung của Chiến lược vào kế hoạch của ngành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước và vệ sinh nông thôn, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược./.