Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng lần 3

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng lần 3.
60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu
Thông tin Hàng hóa tồn đọng
1. Loại nội dung: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hoá tồn đọng
2. Đơn vị thông báo hàng hóa tồn đọng: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng
3. Đặc điểm của hàng hóa tồn đọng: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng lần 3.
4. Thời hạn nhận tài sản: 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu
5. Số điện thoại liên hệ: 0987341689
6. Địa chỉ Email: [email protected]
7. Mã chuyển khoản: cangtiensa21030507
8. Danh sách file đính kèm:

Tin khác

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2: Thông báo hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, kho CFS quá 90 ngày

Thông báo hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, kho CFS quá 90 ngày không có người đến làm thủ tục nhận hàng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng quá thời hạn khai hải quan

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng quá thời hạn khai hải quan.

Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa quá thời hạn khai hải quan

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa quá thời hạn khai hải quan.

Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 3: Thông báo hàng hóa tồn đọng quá thời hạn khai hải quan

Thông báo hàng hóa tồn đọng quá thời hạn khai hải quan.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2: Thông báo hàng hóa tồn đọng đang nhập khẩu lưu giữ tại cảng và kho CFS đã quá thời hạn 90 ngày

Thông báo hàng hóa tồn đọng đang nhập khẩu lưu giữ tại cảng và kho CFS đã quá thời hạn 90 ngày nhưng không có người đến nhận.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3: Thông báo hàng hóa tồn đọng

Thông báo hàng hóa tồn đọng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn quá 90 ngày

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn quá 90 ngày.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 1: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày

Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng lần 1

Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng lần 1.

Chi cục Hải quan Nội Bài: Thông báo tìm chủ sở hữu lô hàng tồn đọng quá 90 ngày tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Thông báo tìm chủ sở hữu lô hàng tồn đọng quá 90 ngày.
Phiên bản di động