Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo