Thời hạn đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo.