Chi nhánh Công ty TNHH MTV DVKT Hải sản Biển Đông - Cảng Cá Cát Lở Vũng Tàu