UBND huyện Đại Từ (Đơn vị đại diện: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đại Từ)