Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.