Viễn thông Vĩnh Long - Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam.