Viễn thông Đắk Nông – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.