Viễn thông Đắk Lắk – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.