Viễn thông Đắk Lắk – Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam.