Viễn thông Nam Định (VNPT Nam Định) – Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam