Đội quản lý thị trường số 2- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị